TELPU NOMA

   Paziņojums.

 1. Iznomājamais objekts.

1.1.Iestādes nosaukums  Rīgas vakara ģimnāzija, iznomā Skolas telpas Rīgā, Gaiziņa ielā 1, ar kopējo platību 21,83 kv.m.,

kafejnīcas izvietošanai Skolas pagrabstāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

 2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt centra audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.11.00 – 17.00, piektdien no  plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

 3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3,64 EUR/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi

 4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 5.1. 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2016.gada 3.jūnijam, plkst.16.00, Rīgā, Gaiziņa ielā 1, 2.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: 79,46EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Tel. 26173619, Svetlana Šveca, direktora vietniece saimniecības jautājumos

  Rīgas vakara ģimnāzijas  iznomāšanas komisija.